Przeglądy samochodów

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pod patronatem DEKRA działa już od 1999 roku dzięki stabilnemu i wykwalifikowanemu zespołowi Diagnostów. Posiadamy uprawnienia umożliwiające wykonywanie szerokiego wachlarza przeglądów technicznych.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym na stronie serwis44.pl w celu przygotowania i przesłania mi odpowiedzi na wysłaną wiadomość.

Oferujemy
  • badania okresowe: samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, motocykli, ciągników samochodowych (siodłowych), ciągników rolniczych, przyczep oraz naczep ciężarowych, pojazdów zasilanych gazem, pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów do nauki jazdy, ADR,
  • badania techniczne pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy,
  • dodatkowe badania techniczne np.: pojazdów z zatrzymanymi dowodami za warunki techniczne, pojazdów z zatrzymanymi dowodami za uszkodzenia w wyniku kolizji,
  • zmiany techniczne rodzaju przeznaczenia pojazdu,
  • kontrolę instalacji gazowej,
  • pomiar hałasu,
  • sprawdzenie „luzów” na szarpakach,
  • przeprowadzenie analizy spalin
Cennik
Okresowe badanie techniczne:
Motocykl, ciągnik rolniczy62 zł
Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowca, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t (m.w.1)98 zł
Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.153 zł
Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176 zł
Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199 zł
Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40 zł
Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.50 zł
Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.70 zł
Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78 zł
Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.163 zł
Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c77 zł
Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63 zł
Tramwaj — wagon silnikowy330 zł
Tramwaj — wagon przegubowy395 zł
Tramwaj — wagon doczepny czynny250 zł
Tramwaj — wagon Doczepny Bierny110 Zł
Trolejbus — badania elektryczne115 zł
Motorower50 zł
Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej62 zł
Ponowne sprawdzenie mechanizmów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
Skuteczności i równomierności działania hamulców20 zł
Skuteczności działania hamulców tramwaju120 zł
Skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu50 zł
Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14 zł
Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20 zł
Toksyczności spalin14 zł
Poziomu hałasu20 zł
Geometrii kół jednej osi36 zł
Działania amortyzatorów jednej osi14 zł
Wszystkich innych usterek łącznie20 zł
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)20 zł
Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94 zł
Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51 zł
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
Co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczna, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)20 zł
Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94 zł
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42 zł
Który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50 zł
Który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85 zł
Autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)126 zł
Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48 zł
W którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmian´ danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt. 5 i 6 ustawy — Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne)82 zł
O którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.50 zł
Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu: w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji60 zł
Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu: jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska94 zł
W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94 zł
Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym50 zł
Dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego120 zł
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy35 zł
Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze21 zł
Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób48 zł
Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego regularnej komunikacji publicznej41 zł
Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego41 zł
Nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru nadwozia49 zł
Nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru silnika49 zł
Wykonanie tabliczki i jej zamocowanie36 zł
Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych82 zł
Pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy225 zł
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Grzegorz
Na wszystkie pytania odnośnie usługi odpowie Grzegorz
Piotr
Na wszystkie pytania odnośnie usługi odpowie Piotr